wtorek, 16 lipca 2019 r.  Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Wiadomości z tagiem Windowsa  RSS
Microsoft udost�pni� nowy Xbox Game Bar w Windows 10 z integracj� Spotify

Dodano: 24.05.2019 17:01 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Pasek gry doczeka� si� kilku wa�nych usprawnie�. Wraz z najnowsz� aktualizacj� Windowsa 10 Microsoft udost�pni� naj�wie�sz� wersj� aplikacji Xbox Game Bar, kt�ra oferuje wiele nowo�ci, w tym integracj� ze Spotify.

Źródło: https:

Ostatni Patch Tuesday Windowsa 7 z b��dem

Dodano: 23.05.2019 12:48 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Kolejne problemy w Windows 7 z programami antywirusowymi. Jaki� czas temu podobne dotkn�y u�ytkownik�w oprogramowania McAfee. Tym razem obrywa si� osobom, kt�re maj� zainstalowane takie oprogramowanie antywirusowe jak Sophos Endpoint Security and Control i Sophos Central Endpoint Standard/Advanced.

Źródło: https:

Rząd Korei Południowej rezygnuje z Windowsa na rzecz Linuksa

Dodano: 21.05.2019 5:31 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Windows 10, a konkretnie problemy związane z jego stabilnością i kompatybilnością ze starym oprogramowaniem powstrzymują firmy i rządy od przesiadki ze starego i cenionego Windows 7 na najnowszy OS Microsoftu . Niestety już niebawem "siódemka" zostanie uśmiercona wraz zakończeniem wsparcia technicznego, co nastąpi 14 stycznia 2020 roku....

Źródło: twojepc.pl

Rz�d Korei Po�udniowej rezygnuje z Windowsa na rzecz Linuksa

Dodano: 20.05.2019 13:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Kolejna pr�ba odci�cia si� od produkt�w i us�ug Microsoftu. Jak informuje serwis The Korea Herald, po�udniowokorea�ski rz�d podj�� decyzj� o rezygnacji ze stosowania systemu Windows w swoich agencjach. Jego nast�pc� wybrany zosta� Linux, cho� nie ujawniono niestety, o jak� konkretnie dystrybucj� mo�e chodzi�. Zmiana ma by� kosztowna, ale w perspektywie kolejnych kilku lat przyniesie znacz�ce oszcz�dno�ci.

Źródło: https:

Krytyczna luka za�atana w Windowsie XP i Windowsie Server 2003

Dodano: 15.05.2019 10:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Windows XP ju� dawno zako�czy� wsparcie, nied�ugo czeka to te� Windowsa 7, ale przy szczeg�lnych okoliczno�ciach w bardzo sporadycznych przypadkach, Microsoft �ata nawet te nieobs�ugiwane ju� systemy operacyjne. Nowo wykryta krytyczna luka bezpiecze�stwa jest tak powa�na, �e firma postanowi�a zaingerowa�.

Źródło: https:

Aktualizacja Windowsa 10 sprawia problemy w Excelu

Dodano: 14.05.2019 17:20 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Wa�na informacja dla u�ytkownik�w aplikacji Excel z pakietu Microsoft Office. Je�li pobrali�cie w ostatnim czasie jedn� ze zbiorczych aktualizacji, to u�ywanie niekt�rych czcionek w dokumentach arkusza kalkulacyjnego, mo�e powodowa� b��dy. Na szcz�cie Microsoft pracuje ju� nad poprawk�.

Źródło: https:

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.5.1 - nowe sterowniki dost�pne do pobrania

Dodano: 14.05.2019 13:42 | 3 odsłon | 0 komentarzy


W ko�cu z obs�ug� nowej aktualizacji Windowsa 10. AMD opublikowa�o w sieci pakiet sterownik�w Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.5.1, oferuj�cych naprawd� sporo istotnych poprawek b��d�w. Poza tym otrzymujemy r�wnie� optymalizacje dla jednej nowej gry, dzi�ki kt�rym wydajno�� jej dzia�ania zosta�a znacz�co poprawiona, a tak�e mo�emy sprawdzi� list� b��d�w, czekaj�cych na wyeliminowanie.

Źródło: https:

Wiemy, ile os�b korzysta z Windowsa 10

Dodano: 11.05.2019 17:27 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Sukces jest spory, ale Amerykanie i tak nie zrealizowali swojej wizji. Po �rednio udanych Windowsach 8 i 8.1 najnowsze okienka zosta�y jednym z bardziej wyczekiwanych produkt�w Microsoftu. Oczekiwania wzgl�dem systemu by�y naprawd� du�e, ale gigant z Redmond zdawa� si� by� bardzo pewny jako�ci swojego oprogramowania. Jeszcze przed premier� firma chwali�a si�, �e z platformy w 2017/2018 roku powinno korzysta� oko�o miliarda urz�dze�.

Źródło: https:

Microsoft przywr�ci PowerToys w Windows

Dodano: 09.05.2019 9:37 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Jeszcze w latach ’90 Microsoft w czasie ďż˝wietnoďż˝ci Windowsa 95 udostďż˝pniďż˝ opcjonalne narzďż˝dzia do dodatkowej personalizacji interfejsu i rozszerzajďż˝ce moďż˝liwoďż˝ci Windowsa o pewne maďż˝e funkcje. Kolejna wersja pojawiďż˝a siďż˝ dla Windowsa XP i od tego czasu sďż˝uch po PowerToys zagin��. Microsoft zamierza to zmieniďż˝.

Źródło: https:


« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 itblog24.com  - wszelkie prawa zastrzeżone